Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

ขอตัวอย่าง จดหมาย สมัคร งาน ภาษา อังกฤษ พร้อม แปล

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : ขอตัวอย่าง จดหมาย สมัคร งาน ภาษา อังกฤษ พร้อม แปล

ตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาไทยและอังกฤษ
การ เขียนจดหมายสมัครงาน


ส่วนประกอบของใบสมัครงาน

การกรอกใบสมัครเป็นปราการด่านแรกในการที่จะก้าวสู่อาชีพการเป็นลูกจ้าง และมีความสำคัญต่อผู้สมัครงานมาก เพราะใบสมัครงานถูกเรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่สำหรับให้ผู้ประกอบการได้คัด เลือกเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครงานในเบื้องต้นว่าผู้สมัครงานคนไหนน่า สนใจคนไหนเข้าท่า คนไหนเชิญมาสัมภาษณ์ คนไหนจะคัดใบสมัครทิ้งไป

ใบสมัครแม้จะเป็นเพียงกระดาษสองหน้าที่ผู้ประกอบการยื่นให้คุณกรอกข้อความ เกี่ยวกับตัวคุณลงในช่องว่างที่กำหนด ง่ายกว่าตอนที่คุณทำข้อสอบซ่อมในตอนเรียนเสียอีก แต่ก็มีอิทธิพลที่จะชี้ระดับของคนที่กำลังจะหางานทำได้

สิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผู้สมัครงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการพิจารณดังนี้

1. ข้อมูลของผู้สมัคร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ความสามารถพิเศษบุคคลที่จะอ้างถึง เป็นต้น
2. ลายมือชื่อของผู้สมัคร และลักษณะการกรอกข้อมูล
3. หน้าตาของผู้สมัครงาน

ส่วนประกอบที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งประมวลข้อมูลแก่ผู้พิจารณาคัดเลือก บุคคลเข้าทำงาน ดังนี้
ข้อมูลของผู้สมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัว ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้สมัครงาน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ ๆ ดังนี้
วัน เดือน ปี เกิด (อายุ)
สัญชาติ เชื้อชาติ
ศาสนา
ส่วนสูง น้ำหนัก
ที่ อยู่ถาวร
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
สถานะของที่อยู่อาศัย
สถานะครอบครัว
ข้อมูล ของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้องของผู้สมัคร
สถานะทางทหาร

2. ประวัติการศึกษา จะประกอบด้วยข้อมูลการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมฯ มัธยมฯ อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาในแต่ละระดับ ปีการศึกษาที่เริ่มเรียนและจบการศึกษา หรือวุฒิการศึกษาที่ได้รับ บางแห่งอาจจะให้กรอกระดับคะแนนที่ศึกษาจบมาด้วย

3. ประวัติการทำงาน นอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการนำมาพิจารณาอีกก็คือใบผ่านงานที่ผู้สมัครงานได้รับครั้ง สุดท้ายก่อนที่จะลาออก ระยะเวลาในการปฏิบัติในสถานประกอบการแต่ละแห่ง อัตราเงินเดือนเมื่อแรกเข้าและเมื่อลาออก สาเหตุที่ลาออก
ข้อมูลส่วนนี้มีความสำคัญต่อผู้สมัครงานมาก ซึ่งผู้ประกอบการจะให้ความสนใจ และจะสอบถามในการสัมภาษณ์ค่อนนข้างจะละเอียดและผู้สมัครก็มักจะตกขั้นตอนใน ข้อนี้ ถ้าไม่ได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงหรือขี้โม้ ก็จะถูกจับแมงโม้ได้ไปช่วงนี้ เพราะผู้สมัครงานตอบรับข้อมูลผิดพลาด หรือบางรายในช่วงเวลา 2 ปี เปลี่ยนสถานประกอบการถึง 4 แห่ง แสดงว่าผู้สมัครงานนั้นจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องเปลี่ยนที่ทำงาน บ่อย ๆ จึงถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหาหรือไม่ก็เป็นคนหยิบโหย่งขาดความอดทน ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่เป็นผลดีต่อผู้สมัครงานทั้งสิ้น

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ ข้อมูลนี้ค่อนข้างจะกว้างขวางและผู้สมัครงานก็มักจะไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ ควร ทั้ง ๆ ที่ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลชี้นำถึงความน่าสนใจของผู้สมัครงาน ที่บอกว่าผู้สมัครรายนี้มีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นๆ หากผู้สมัครงานหลายคนมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับข้อมูลความสามารถ พิเศษจะเป็นข้อมูลชี้นำให้เกิดการตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถ พิเศษตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
5. บุคคลที่จะอ้างอิงได้ ข้อนี้ชัดเจนอยู่ในตัวแล้ว การพิจารณาของผู้ประกอบการแทบทุกรายยังไม่พ้นคำที่ว่า “ค่าของคนสำคัญว่าเป็นคนของใคร” สำหรับผู้สมัครงานที่สามารถจะอ้างอิงถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้และ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นความจริง ผลดีจะเกิดกับตัวผู้สมัครงาน

หลักการเขียนใบสมัครงาน

ใบสมัครคือเอกสารที่บริษัทที่คุณสมัครงานอยากรู้เรื่องของคุณ เอกสารทั้งหนังสือแนะนำตัวและใบสมัครงานจะอยู่ในมือของผู้สัมภาษณ์และใช้ เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณ ดังนั้นการกรอกใบสมัครของคุณก็ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าไว้บ้างดังนี้

1. ขั้นเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น สถานศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับตามลำดับ ความรู้ความสามารถพิเศษ
สำเนาเอกสารต่าง ๆ คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้าเป็นไปได้ควรนำต้นฉบับไปด้วย) หนังสือรับรองในกรณีมีประสบการณ์ และสำเนาหนังสืออื่น ๆ ที่คุณควรจะใช้อ้างอิงและเป็นประโยชน์ในการสมัครงาน
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก
2. ขั้นตอนการไปสมัครงาน
การแต่งกาย ควรแต่งกายให้เรียบร้อย ยกเว้นการสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง ทรงผมก็เช่นเดียวกัน ควรหวีให้เรียบร้อย
สิ่งของเครื่องใช้อย่าลืมนำเอกสารที่คุณได้เตรียมไว้ตามข้อ 1. ไป และที่สำคัญ
พกปากกาสีน้ำเงินหรือดำมาเอง ไม่ต้องไปขอยืมใครให้ยุ่งยากดีไม่ดี เขียนเสร็จลืมคืนเก็บของเขากลับบ้านไปด้วย เสียหาย ๆ ถ้าไม่ไว้ใจความป้ำเป๋อของตัวเอง ก็พกน้ำยาลบคำผิดมาด้วย รู้หรอกว่าไม่ควรกรอกให้ผิด แต่ถ้าจำเป็นจริง ๆ วิธีนี้ก็ยังดีกว่าขีดฆ่าเลอะเทอะ
พกดิกชันนารีเล่มเล็ก ๆ ติดกระเป๋ามาด้วย เผื่อแปลคำถามข้อไหนไม่ออกจะได้ไม่ต้องปล่อยไก่ แต่อย่าถือประเจิดประเจ้อ จะเสียเชิงไปอีก

3. ขั้นตอนการเขียนใบสมัคร
- อ่านข้อความในใบสมัครให้ตลอดก่อนที่จะลงมือเขียนข้อความอะไรลงไป พร้อมทั้งศึกษาข้อกำหนดต่าง ๆ ในใบสมัคร ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร
- ก่อนเขียนใบสมัคร ให้คิดให้ดีอีกครั้งว่า จะสมัครงานในตำแหน่งอะไร แล้วเลือกหาข้อมูลที่จะแสดงถึงความรู้ความสามารถของคุณจากข้อมูลที่คุณ เตรียมไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณจะสมัคร
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกรอกใบสมัคร เช่น ให้เขียนด้วยลายมือชื่อของตนเอง ชื่อภาษาอังกฤษให้เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เรียงลำดับเหตุการณ์ไว้ ฯลฯ ถ้าแบบฟอร์มให้มาเป็นภาษาอังกฤษ ก็ควรตอบเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ามาควบทั้ง 2 ภาษา ก็เลือกตอบเป็นอังกฤษไว้ก่อน (ถ้าแน่ใจว่า ภาษาอังกฤษเราใช้ได้) ระวังเรื่อง พ.ศ. กับ ค.ศ. ด้วยอย่าเอามาสับสนกัน
- ถ้าใบสมัครมีข้อความที่จะต้องการให้กรอกมากและต้องการข้อมูลมากกว่าที่คุณ ได้เตรียมมา ให้กรอกหรือเรียงข้อความที่คุณต้องการโดยกรอกในกระดาษร่างก่อน โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ลำดับช่วงเวลาการศึกษา ประสบการณ์ การฝึกอบรม รายได้ที่เคยได้รับ เป็นต้น
- ตอบให้ครบทุกกข้อ ข้อไหนที่ไม่จำเป็นต้องตอบ อย่าลืมขีดเพื่อแสดงถึงความรอบคอบด้วย
- ความยาวของข้อความที่กรอกลงไปในใบสมัคร ควรสั้นพอดีกับช่องว่างที่เขากำหนดให้และได้ใจความสมบูรณ์
- การใช้อักษรย่อ ควรใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นและต้องเป็นอักษรย่อที่ผู้อื่นอ่านเข้าใจว่าหมาย ความถึงอะไร เช่น วุฒิการศึกษา ปวช. ผู้อ่านจะทราบว่า คือ คำย่อของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น เป็นต้น
- บางบริษัทอาจจะให้คุณระบุชื่อบุคคลที่คุณจะอ้างอิงได้เพื่อประโยชน์ของ บริษัทของเขาที่จะตรวจสอบอะไรบางอย่าง บุคคลที่คุณอ้างอิงนี้จะมีผลต่อการสมัครงานของคุณมาก ดังนั้นการที่คุณจะอ้างอิงถึงใคร คุณควรคำนึงถึงเรื่องดังนี้
- เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่ใช่เป็นเพื่อนกัน อาจจะเป็นญาติห่าง ๆ กันหรือเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์เก่าของคุณก็ได้
- คุณควรมีความสนินสนมกับบุคคลที่อ้างอิงมากพอสมควรในขณะเดียวกันผู้ที่คุณ อ้างอิงนี้ต้องรู้ถึงความสามารถของคุณดี ข้อสำคัญก็คือ เมื่อคุณจะอ้างอิงถึงใครก็ตามคุณควรจะแจ้งให้เขาทราบและอนุญาตก่อน และเมื่อได้อ้างอิงชื่อของเขาไปแล้วก็ควรจะแจ้งให้เขาทราบไว้ด้วย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือไม่รู้กันในภายหลัง
- ตรวจทานข้อมูลที่คุณกรอกอีกครั้งว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือยัง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นำส่งเอกสารต่าง ๆ ที่คุณเตรียมมาพร้อมแนบรูปถ่าย
- สอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทว่าจะให้ทำอะไรต่อไป บางแห่งอาจนัดให้ไปทำแบบทดสอบ และสัมภาษณ์ในภายหลัง บางแห่งก็อาจให้ทำแบบทดสอบทันทีและสัมภาษณ์เลย คุณควรสอบถามขั้นตอนจนเป็นที่เข้าใจ
ควรกรอกใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าให้มีคำผิดและควรใช้เวลาพอสมควร ไม่ควรจะเกิน 15 – 20 นาที และจัดเอกสารประกอบให้พร้อมแนบไปกับใบสมัครให้ครบถ้วนด้วย

ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน

ภาษาไทย

52/107 หมู่บ้านบัวบาน

ถ.สุขาภิบาล 2 เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

12 มีนาคม 2540

เรื่อง ขอสมัครงาน

เรียน หัวหน้าสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ เอ็น เอช เค

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประวัติย่อ

2. ใบรับรองการศึกษา

3. รูปถ่าย

กระผมทราบจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์ THE BANGKOK POST ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 2540 ว่าสำนักงานของท่านต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง พนักงานแปลข่าว กระผมมีความสนใจมากจึงใคร่ขอสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีเหตุผลดังนี้

ประการแรก สำนักงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านความรวดเร็วและแม่นยำ ในการเสนอข่าว และรายการต่าง ๆ

ประการที่สอง กระผมมีความสนใจงานด้านการแปล และงานที่ได้รับความสามารถด้านภาษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานแปลข่าว ซึ่งเป็นงานที่กระผมได้มีโอกาสใช้ความรู้และความสามารถที่เรียนมาจาก มหาวิทยาลัยอีกด้วย นอกจากนี้

ในระหว่างการศึกษาอยู่ กระผมได้ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรหลาย ๆ อย่าง ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการแปลข่าวดังต่อไปนี้

1. แปลข่าวและเอกสารต่าง ๆ ให้สถานกงศุลใหญ่ไทย ประจำเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย
2. เป็นประธานสมาคมนักเรียนไทยในอินเดีย
3. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักเขียนบทความ ประจำกองบรรณาธิการนิตยสารมหาวิทยาลัย
4. สอนภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนไทยรุ่นน้อง

นอกจากความรู้และประสบการณ์ข้างต้นแล้วกระผมยังสามารถใช้เครื่องและส่งข้อ ความเทเล็กซ์ได้
นอกจากนี้ กระผมยังสามารถพิมพ์ดีดไทย และอังกฤษได้ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
โดยเหตุการณ์นี้ กระผมจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่า กระผมสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานแปลข่าวได้ดีและหากท่านต้องการตรวจ สอบความประพฤติหรือกิจกรรมของกระผมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโปรดติดต่อได้โดย ตรง ยังเป็นผู้ที่มีรายชื่อในประวัติย่อของกระผมได้พร้อมกันนี้กระผมได้จัดส่ง เอกสารต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านแล้วความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ