Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษาท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
http://www.prapasara.co.uk/id46.html
บริหาร ระดับ ป.เอก
การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (The development of effective strategic implementation model in the govermental higher education institutions) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003780


การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002774


การพัฒนาและการประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (The development and evaluation of using application software for administrators’ self development in basic education) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002775


การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยบริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาตามสภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002776


การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสายสามัญในประเทศไทย ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002797


การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Factors analysis and indicators development of school-based management in basic education schools) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003760


การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002800


ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยการบริหารยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (The structure relationship of learning strategic management factors and the national education standard practice) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002843


คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (The virtue for being Kalayanamitta of administrators in the Publec Higher Education Institutes) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003273


คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ (Administrators’ leadership traits in quality schools) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002764


จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002949


ตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน (School management indicators for promoting student thinking skills) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002768


นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนชายแดนภูมิภาคตะวันตก (Educational administration innovation for the western border schools) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003765


แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก (Best practices in academic administration of small-size basic education school) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003520


ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธพลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002997


ปัจจัยที่จำแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002999ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003000ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากระบวนการคิดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Factors affecting the development of thinking process in basic education school) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003850ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Factors influencing organizational cttizenship behaviors of nursing instructors in colleges of nursing, Ministry of public health) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003784ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Factors affecting managerial effectiveness of basic schools in the eastern seaboard development area) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003777ปัจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Support factors and guideline appropriate for implementing strategies encouraging private school involvement in basic education) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002765ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม (Strategic leadership of Buddhist School Administrators) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003785รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A mediation model of basic educational school administrators) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003544


รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A supply chain management model in basic education schools) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003763


รูปแบบการนิเทศภายในสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003068


รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนร่วมสู่การทำงานของนักเรียนพิการระดับมัธยมศึกษา (The administrative model for transition from school to work of disabilities students in mainstreaming secondary schools) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003265


รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกล (Tqm model in Rajamangala University of technology) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000001886


รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003073


รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003074


รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (A model of the strategic management for small schools) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003472


รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (The model of human resource management in higher education institutes) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003840


รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (The model of school administrative effectiveness) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002676


รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาสำหรับประเทศไทย (A model of Thailand English program school administration) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003782


รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (The administrative model for early Childhood Laboratory School of Rajabhat Universites) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003843


รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นนิติบุคคล (The model of administration for private school as juristic person) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002766


รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย (The entreperneurial model of bilingual schools in Thailand) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003462


รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (The planned change model for basic educational schools) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003787


รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (The model of excelence schools under Bangkok metropolitan administration) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003762


รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้นำของคณบดีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (A causal structural relationship model of factors affecting leadership of deans in Public Autonomous University) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002769


รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความภักดีต่อองค์การของผู้รับบริการ (The linear structural relationship model between moral of school adininstrators and organization loyalty of clients) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003848


รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวชี้วัดการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา (The causal relationship model of Knowledge management indicators of higher education institutes) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003778


รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน (A model of effective transformational leadership for sustainable education reform) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003264


รูปแบบภาวะผู้นำและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003078


รูปแบบภาษีเพื่อการศึกษา ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000002976


รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003079


รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล (Competency model of effective school administratiors in basc education schools) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003473


วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003096


วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003097


องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003119


องค์ประกอบบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (The factors of organizational climate in sasic educational schools) ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003267


องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ ปริญญาเอก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003127มหาวิทยาลัยมหาสารคามการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full68/thammarat5914/titlepage.pdf
การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full68/thammarat5914/titlepage.pdf
การดำเนินงานการบริหารงานบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกองวิ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full24/prasert2258/titlepage.pdf

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จั..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full67/sae5750/titlepage.pdf

การบริหารงานบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full52/nisarawan4459/titlepage.pdf

การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สำน..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full84/soontorn8464/titlepage.pdf


การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารและครู อา..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full20/mechai1829/titlepage.pdf

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางในเขตจังหว..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full133/nattaya131306/titlepage.pdf


การบริหารบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดอัครสังฆ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full20/pakineesunit1783/titlepage.pdf

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลตามแนวความคิดการบริ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full77/pannapha7336/titlepage.pdfการปฏิบัติงานในการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full2/boonruam47/titlepage.pdf


การปฏิบัติงานในการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full19/somprasong1696/titlepage.pdf


การปฏิบัติและความต้องการพัฒนาบุคลากรของครู-อาจารย์โรงเรียนมั..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full19/somprasong1696/titlepage.pdf
การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักง..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full13/tinnakorn1106/titlepage.pdf


การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full104/boonlert10025/titlepage.pdf


การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full34/usa3206/titlepage.pdf
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับบริหารในโรงงานอุตสาหกรรมขอนแ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full10/submanee894/titlepage.pdf


การพัฒนาการดำเนินงานจัดระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคลโรงเรีย..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full81/pramote8141/titlepage.pdfการพัฒนาการบริหารโครงการฝึกอบรมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full31/sungworn2897/titlepage.pdfการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคคลด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนัก..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full101/singto9693/titlepage.pdf
การพัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full68/tinnakorn5856/titlepage.pdfการพัฒนาการปฏิบัติงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานเขตพื้นที..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full47/somkaun4216/titlepage.pdf
การพัฒนาตนเองของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full7/supawadee562/titlepage.pdfการพัฒนาบุคลากรของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอำเภอเมือง ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full6/sahachad429/titlepage.pdf
การพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full26/chukait2353/titlepage.pdfการพัฒนาระบบงานบุคลากรในสังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full148/tanyapat133011/titlepage.pdfการพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่กา..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full68/umporn5836/titlepage.pdfการพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full160/pattanarin134236/titlepage.pdfการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full134/jakkrawut131322/titlepage.pdf

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคล โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล อำเภอเม..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full106/nittaya10196/titlepage.pdf

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/thanapol10678/titlepage.pdf

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาส..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/penprapa11148/titlepage.pdfการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาhttp://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full138/thanyachat131642/titlepage.pdf

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคล โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full142/sangchan132260/titlepage.pdf

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนบ้านหินดาดอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full132/udom131222/titlepage.pdf

การพัฒนาการดำเนินงานวิชาการด้านการนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full125/tenthai12355/titlepage.pdf

การพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/wichian11773/titlepage.pdf

การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านท่างาม อำ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full106/keirt10268/titlepage.pdfการพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเมืองแฝกพิทยา..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full110/chad10802/titlepage.pdfการพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full117/pradit11535/titlepage.pdf

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ อำเ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full110/ruangrit10818/titlepage.pdf

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full122/sarawut12014/titlepage.pdf

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full124/rodsapong12219/titlepage.pdfการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/pongprai10692/titlepage.pdf

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านง้างอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full125/panicha12363/titlepage.pdf

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอโน..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full112/suttichat10965/titlepage.pdf

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโนนฝาย อำเภอจั..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/anon10735/titlepage.pdf

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full115/sathit11301/titlepage.pdfการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย อ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full109/wichain10650/titlepage.pdf

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/suripol11195/titlepage.pdfการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม อำเภอ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full118/sommas11576/titlepage.pdf

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม อำเภ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full114/sirinya11183/titlepage.pdf

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวร..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full111/worranan10948/titlepage.pdf

การพัฒนาครูในการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ อ..
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full110/ratchaneeboon10816/titlepage.pdfความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ