Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

ตัวอย่างแบบสอบถามวิจัย

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : ตัวอย่างแบบสอบถามวิจัย

เอาให้ครบส่วนประกอบตามด้านล่างครบั
- ความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- ทฤษฏีที่เกี่ยวช้อง
- ขอบเขตของการวิจัย (ตัวแปรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง)
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
- นิยามศัพท์เฉพาะ
- ข้ัอจำกัดต่างๆ
- วิธีดำเนินการวิจัย
- บทสรุปความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #1.    aa
@ กำลังหาวิธีเข้าดู

...................................................................................