Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

ตัวอย่างโครงงานการงานประดับ ป4

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : ตัวอย่างโครงงานการงานประดับ ป4

การเรียนการสอนแบบโครงงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชางานเกษตร
เรื่อง สมุนไพรสารพัดประโยชน์

ความหมายและความสำคัญของโครงงาน

ความหมาย
โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานตามที่ตนเองมีความถนัด มีความพร้อมและสนใจ แล้วลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของงานที่
จะทำไว้ล่วงหน้า เป็นขั้นตอน พร้อมทั้งคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้โดยได้รับคำแนะนำปรึกษาจากครูอาจารย์ในโรงเรียน
ของตน

ความสำคัญของโครงงาน

ด้านนักเรียน
1.1 สร้างเสริมประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ด้วยชีวิตจริง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในโครงงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา
1.2 ช่วยสร้างความหวังใหม่ในการที่จะริเริ่มงานที่จะนำไปสู่งานอาชีพ และการศึกษาต่อที่ตนเองมีความถนัด และสนใจ
1.3 ได้มีโอกาสทดสอบความถนัดของตนเองและการแก้ปัญหาในงานที่ตนเองสนใจและมีความพร้อม ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการดำงานต่อไป
1.4 ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สร้างเกียรติประวัติในโครงงานที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์
1.5 ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีงามต่อกันในระหว่างเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม
1.6 ก่อให้เกิดความรู้ทางวิชาการที่กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความสำเร็จในการศึกษาตามหลักสูตรและตรงจุดมุ่ง หมายที่กำหนด

ด้านโรงเรียนและครูอาจารย์
1.1 เกิดการประสานงานทางวิชาการที่ผสมผสานหรือบูรณาการเกิดขึ้นในโรงเรียนตรงกับหลักสูตร และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการฝึกปฏิบัติจริงในโครงงานของนักเรียนมากกว่าที่จะเรียนอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น

1.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน โรงเรียน ครูและอาจารย์ที่มีโอกาสปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

ด้านท้องถิ่น
1.1การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ผลงานในเชิงปฏิบัติของโครงงานที่ประสบผลสำเร็จไปสู่ท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นกับโรงเรียนมีความเข้าใจและประสานสัมพันธกันดียิ่งขึ้น
1.2 ทำให้ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นมีการศึกษาดี โดยเฉพาะงานอาชีพที่หลากหลาย และการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เยาวชนของชาติมีนิสัยรักการทำงาน ไม่เป็นคนหยิบโหย่งและช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยดี


ผลงานของนักเรียน
การเรียนการสอนแบบโครงงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชา งานเกษตร เรื่อง สมุนไพรสารพัดประโยชน์

ผลงานที่ 1
โครงงานเรื่อง แชมพูสมุนไพรมะกรูดและดอกอัญชัน
จัดทำโดย
ปนัดดา กาบแก้ว
ปิยพัชร ถาวรวิสิตย์
ฉัตรชฎา กันทะเรียน
บัณฑวิช พงศ์พัฒนานุรักษ์
อุปกรณ์
1. หัวเชี้อ 1 ก.ก
2. ผงฟอง 0.5 ขีด
3. หัวน้ำหอม 1 ออนซ์
4. น้ำมะกรูด 0.5 ลิตร
5. น้ำสะอาด 3 ลิตร
6. ลาโนลีน 1 ช้อน
7. น้ำใบหมี่ 0.5 ลิตรความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #1.    ทาคิดชินะ K
@ ผมไม่ได้ทำอย่างนี้ ? ผมทำอย่างนั้น

...................................................................................