Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

ตัวอย่าง งาน วิจัย เชิง ปริมาณ

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : ตัวอย่าง งาน วิจัย เชิง ปริมาณ

ส่วนประกอบของงานวิจัยประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ครับ

- ความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- ทฤษฏีที่เกี่ยวช้อง
- ขอบเขตของการวิจัย (ตัวแปรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง)
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
- นิยามศัพท์เฉพาะ
- ข้ัอจำกัดต่างๆ
- วิธีดำเนินการวิจัย
- บทสรุปความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ

       #5.    มิกกี้
@ วิจัยเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อหน่วยงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

...................................................................................
       #4.    ปุณ
@ มีตัวอย่างมั้ยคะ

...................................................................................
       #3.    เป้
@ ขอบคุณมากนะค่ะ

...................................................................................
       #2.    เยี่ยมมากครับ
@ งานที่ดีมากครับ

...................................................................................
       #1.    ป๋อง
@ แล้วพอจะมีที่เป็นตัวอย่างมั้ยครับ
จะเอามาเป็นแนวทาง
เรื่องอะไรก็ได้ครับ

...................................................................................