Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำ

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำ

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการส้วม
ของ.........................
ตำแหน่งที่ตั้งส้วม.......................................... วัน เดือน ปี ............................เวลา..............

ขอได้โปรดแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาคุณภาพและบริการด้านส้วมสาธารณะของเรา

แบบที่ 1
1. เรื่องที่ดีอยู่แล้ว …………………………………………………………………………
2. เรื่องที่ต้องปรับปรุง ……………………………………………………………………
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ………………………………………………………………………
4. ความพึงพอใจในการใช้บริการในภาพรวม...
( ) พอใจมากที่สุด ( ) พอใจมาก ( ) พอใจปานกลาง ( ) พอใจน้อย ( ) ไม่พอใจ
ชื่อ- ที่อยู่(กรณีต้องการให้แจ้งผลการปรับปรุง)....................................................................
ที่อยู่........................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ .......................แบบที่ 2
หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก ดี พอใช้ พอใช้
1. ความสะอาด บริเวณโดยรอบ
2. ความสะอาด บริเวณภายในห้องส้วม
3. บรรยากาศภายในห้องส้วม
4. ความสะดวกสบายในการใช้บริการ
5. ความปลอดภัยในการใช้บริการ

6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ………………………………………………………………………
ชื่อ- ที่อยู่(กรณีต้องการให้แจ้งผลการปรับปรุง)....................................................................
ที่อยู่........................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ .......................
แบบที่ 3
หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง
1. สภาพแวดล้อม บริเวณโดยรอบ
2. ความสะอาด บริเวณภายในห้องส้วม
3. กลิ่น
3. บรรยากาศ-ความน่าใช้
4. สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
5. ความปลอดภัยในการใช้บริการ
6. นักเรียนให้ความร่วมมือรักษาความสะอาด

7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ………………………………………………………………………
ชื่อ- ที่อยู่(กรณีต้องการให้แจ้งผลการปรับปรุง)....................................................................
ที่อยู่........................................................................................ เบอร์โทรศัพท์ .......................
*** ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือ***ความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ