Hot Tag


W
W
W
.
B
A
N
1
G
U
N
.
C
O
M

โครงงานภาษาไทยป2

คำถามที่เกี่ยวข้อง


ทุกคำถามต้องมีคำตอบเราจะช่วยคุณหาคำตอบเอง แม้เราจะไม่รู้แต่เราก็จะไปหามาให้จนได้ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบให้อดใจรออีกนิดนะคะทีมงานกำลังเร่งมือหาคำตอบให้อยู่ค่ะ

ตัวอย่างเกี่ยวกับ : โครงงานภาษาไทยป2

ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
วิธีการเขียนโครงงานหลักๆก็ใช้เค้าโครงตามด้านล่างครบ
ส่วน วิธีการเลือกให้เหมาะสมก็ให้ดูตามชั้นเรียน
เช่น ป 2 มีเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร ควรเน้นอะไร
ยกตัวอย่างเช่น
- ตัวสะกด แม่ต่างๆ
- การใช้สระต่างๆ
- คำคล้องจอง
เป็นต้น

ส่วนตัวอย่างเค้าโครงก็ตามด้านล่างครับ

โครงงานภาษาไทย
เรื่อง(ใส่ชื่อโครงการ ใส่ชื่อโครงการเข้าไปเช่น)
- สำรวจคำที่มักเขียนผิด
- สำนวนคำพังเพย

ผู้จัดทำ (ใส่ชื่อผู้จัดทำ เรียงลำดับ 1 ,2,3)
๑. นายกอไก่ ไก่กอ
๒. นายขอไข่ ไข่ขอ

อาจารย์ที่ปรึกษา (ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา)
คุณครูใจดี ดีใจ

โรงเรียน (ใส่ชื่อโรงเรียน)
คนเก่งวิทยาคาร
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงาน ภาษาไทย

บทคัดย่อ
บทคัดย่อใส่เนื้อหาอย่างย่อๆ ลงไปครับ ให้ครอบคลุม


กิตติกรรมประกาศ (อยากขอบคุณใคร ก็ใส่ในตรงนี้ครับเช่น)

ในการทำโครงงานเรื่อง สำนวนคำพังเพย คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ใจดี ดีใจ


คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทคัดย่อ ก
กิตติกรรมประกาศ ข
บทที่ 1 บทนำ 1
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
วัตถุประสงค์
สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
นิยามคำศัพท์
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 3
อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการศึกษา
วิธีการศึกษา
บทที่ 4 ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 4
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา 5
สรุปผลการศึกษา
ประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ

(จากนั้นก็เริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลย)

บทที่ ๑ บทนำ
(ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้)
- ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
- วัตถุประสงค์ (ใส่เป็นข้อๆ )
- สมมติฐานของการศึกษา
- ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า (ระบุให้ชัดเจนว่าเราจะทำละเอียดแค่ใหนและมีข้อจำกัดอะไร ใส่เป็นข้อๆ)
- นิยามศัพท์

บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ประมาณว่ามีการอ้างอิง หนังสือ เรื่องราว หรือ บทความอะไรก็ใส่ลงไปครับ)

บทที่ ๓ อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
- อุปกรณ์และวัสดุในการศึกษา (ใช้อะไรบ้างก็ใส่ได้เลยครับ กระดาษ ปากกา เป็นต้น)
- วิธีการศึกษา (เป็นข้อๆครับ เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบ)

บทที่ ๔ ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- ประโยชน์ที่ได้รับ
- ข้อเสนอแนะความคิดเห็น ล่าสุดจากเพื่อนๆ